columns

No-bailout EU-clausule, Wikileaks en EU gedonder

Wikileaks betaalt 100.000 aan diegene, die de tekst van het TTIP vrijhandelsverdrag openbaart. Want de burgers van Europa hebben recht op openheid. Het stiekeme gekonkelefoesel dient toch alleen maar 1 doel: nog meer macht naar de grote Amerikaanse bedrijven ten koste van mens, milieu, veiligheid, gezondheid, consument en democratie. Goed zo! Want de ruim 1600 pagina’s die al gepubliceerd zijn, zijn ofwel onleesbaar, of zo vaag gehouden dat je weer het bos van vage Brussel-taal wordt ingestuurd. Lena is benieuwd, hoe snel ‘’geheimen’’ openbaar gaan worden.

 

De creativiteit kent geen grenzen: de olieprijs is met 50% gedaald, maar de benzineprijzen maar met 5%; vanwege accijnzen en lage Euro deze keer. Straks ligt het nog aan de lange zomer…En gaat u, beste lezer, ook 225 euro betalen voor een stukje (?) oer-Hollandse wijngaard? Want die komt er. En wel bij Sloterdijk: 1200 m2. Ondanks minder zonuren gaat wijnmaken in Nederland prima. Als we de initiatiefnemers moeten geloven. Omdat de geselecteerde rassen  tegen een kouder klimaat kunnen. En als eigenaar mag u vanaf 2018 rekenen op wel 10 flessen van uw stukje grond ( voor 5 liter wijn heb je ca. 8 kg druif nodig). Nou, die ene keer dat ik wijn van Gelderse bodem mocht proeven…Nooit zo’n zure, wrange, vieze wijn gehad. Want echt goede wijn wil toch zijn smaak ontwikkelen met zon. Veel zon.

 

Ethiopië groeit de afgelopen 10 jaar met 10%/jaar. Voor het IMF is het een van de 5 snelgroeiende economieën in de wereld. Landbouw (48% van BNP en goed voor 85% van alle export) is de hoofdpijler. Het land exporteert meer, en voorziet haar bevolking van voldoende voeding. Ook snijbloemen-plantages schieten nog steeds uit de grond, die vooral voor de NL groothandel produceren. Dan nog 75 miljoen dieren, die o.a. de grote schoenenindustrie van het land bevoorraadt met leer. Grote landbouwbedrijven uit China, Saoedi Arabië en Zuid Korea eisen veel ruimte op. Bedrijven met minder dan 10.000 hectare zijn eerder de uitzondering…En omdat het zo goedkoop is om land te pachten, is het big business. De ‘’inpik ’van land en gedwongen vertrek van bevolking wordt door tegenstanders een moderne kolonisatie genoemd, vooral omdat het overgrote deel van de productie geëxporteerd wordt. Maar de regering rekent simpel: een in loondienst werkende of een kleine keuterboer? De eerste levert veel meer op. Industriële productie groeide in 2014 met 21%; dienstverlening met 12%. Ook hier is het vooral de Chinese textielbranche, die ervoor verantwoordelijk is, omdat erg lage lonen betaald kunnen worden in dit land. Loondumping ja, maar ook een kans voor het land, om überhaupt werk te genereren. De werkloosheid ligt bij 15% relatief laag (Zuid Afrika 25%). En het land is na Nigeria het land met de grootste bevolking. 100 miljoen mensen, met een jaarlijkse groei van 3%. Infrastructuur (wegen, bruggen) wordt door Chinezen in rap tempo opgebouwd. Aan de grens met Soedan wordt de Blauwe Nijl ingedamd voor energieproductie vanaf 2018; waarbij ook Soedan en Egypte beleverd kunnen worden. En dat alles met een socialistische regering, die niks moet hebben van kapitalisme. Overal heeft ze haar controlerende vinger in de pap. Inefficiënte bureaucratie; wetgeving m.b.t. valutacontrole en corruptie zijn niet fraaie omstandigheden, maar het land streeft wel vooruit. Modernisering van de landbouw moet de uittocht van jongeren richting steden voorkomen; hier komen veel arbeidsplaatsen voor goed opgeleide technici, marketingexperts en mechanici vrij. Met betaalbare woon/leefruimte.

 

De Duitse satiricus Martin Sonneborn zit sinds 2014 in het Europarlement, maar doet daar verder niks. Aanwezigheidspercentage is net 50%, en in het gremium voor cultuur en onderwijs is dit maar  18%. Zijn doel? Opstrijken van ruim 100.000/maand als basissalaris, plus vergoedingen, minus belastingen etc., als blijk van minachting van de EU en het EP. En hij werd gekozen en dankzij de regeling voor kleine partijen mocht hij zitting nemen. Zonder iets te doen. Zelf vindt hij dit peanuts, immers de EU kost per jaar 135 miljard…..

 

Pakhuizen vol met boter, melkpoeder en kaas. Vanwege uitblijvende vraag/groei in Azië en Afrika en Russische sancties. Internationale zuivelmarkt overstroomd met melk zonder vraag ernaar. Melkprijs in de vrije val, want teveel melkveehouders leveren teveel melk om hun schulden af te betalen.1 april werd het melkquotum vrijgegeven. EN nu is het hommeles. De sector gaat naar de knoppen. Tenzij de politiek ingrijpt, en tot het zover is, zullen in NL, Frankrijk en andere landen tienduizend of  meer boeren failliet gaan. Terwijl het Verdrag van Lissabon stelt. dat het EU landbouwbeleid markten juist moet stabiliseren en waar nodig aanbod en vraag op elkaar moet afstemmen, als de markt dat niet zelf kan. Landbouwers krijgen zo gegarandeerd een kostendekkende exploitatie. En dat noemen ze marktwerking…?Inperken van de melkstroom zou EU beleid moeten zijn, niet eindeloos opslag van boter, kaas en melkpoeder, om zo een gezonde prijsvorming mogelijk te maken. Anders blijven melkveehouders afhankelijk van subsidies en toeslagen, in plaats van te investeren in toegevoegde waarde producten. De European Milk Board heeft een crisismanagementplan ontwikkeld, compleet met kosten/baten voor de zuivelsector. Waarbij de ‘’afremmer’’ een bonus krijgt en de ‘’veelproduceerder’’ een boete, die boven de melkprijs ligt. Tot de crisis over is. Dit systeem garandeert groei, efficiency en marktgerichtheid voor melkveehouders, zuivelhandel en verwerkende industrie. En het is goedkoper. In tegenstelling tot het huidige opkoopsysteem van de EU waarbij overproductie en grote, prijsdrukkende voorraden aangemoedigd worden. Maar ook al zou dit systeem veel beter zijn, landen als Frankrijk zullen zich daartegen verzetten.

 

Milieubescherming? Door een foutje zijn ruim 3,8 miljoen liter vervuild water met zware metalen uit een verlaten goudmijn de Cement Creek/Aminas rivier in gestroomd. Verder geen gevaar voor de mens, hoor…Nee, dank je de koekoek, het eco/biosysteem is naar de knoppen, het grondwater en de aarde zullen eindeloos besmet blijven, maar officieel is dat (nog) niet zo…Foutje, bedankt.

 

Ongezien, ongehoord en praktisch onopgemerkt opent Turkije binnenkort ’s werelds grootste kolenverbrandingsinstallatie, een van de 80 geplande en onderdeel van de kolenpromotie-strategie. In plaats van duurzame wind/zonne-energie. De opgewekte energie is dan ongeveer zo groot als de hele energiesector van Engeland. De schaalgrootte van kolenwinning/verbruik is groter dan in welk ander land op aarde ooit, op China en India na dan. En dat in een jaar, waarbij de naties van de wereld met elkaar een deal moeten sluiten om klimaatverandering tegen te gaan en waar wetenschappers ervoor pleiten, om 80% van de thans bekende kolenvoorraaden vooral in de aarde te laten zitten.  Turkije kiest voor kolen, om haar sterk groeiende economie minder afhankelijk  te maken van Russisch gas. 95% van de energie, gebruikt door bedrijven, die gebouwd zijn in de laatste 5 jaar, moest geïmporteerd worden. Kolen is het manna. En de menselijke gezondheid, natuur en milieu betalen de prijs. De regering negeert protesten en vernietigd waardevolle groengebieden, omdat ze denkt, om de economie nog harder te laten groeien. Kaalslag voor profijt en korte-termijn winst tegen lagere kwaliteit van leven. Terwijl duurzame energie veel meer (goede) banen oplevert en ook op lange termijn winstgevend is. Het recente Bloomberg New Energy Finance Report laat zien, dat wind, solar en waterkracht Turkije eenzelfde energie kan opleveren – tegen dezelfde kosten als kolen – terwijl de CO2 emissies niet stijgen. Garanti Bank is de grootste geldschieter van Turkije ’s kolenplan; het vertegenwoordigd in hun ogen attractieve rentes vanwege de lage kolenprijs en levert dus veel winst op. En milieuverontreiniging en klimaatverandering? Vervelend. Hoewel, ze zijn voorstander van strengere milieu/sociale condities. En projecten, die daar niet aan voldoen, worden niet goedgekeurd. Echt?

 

Lena las een interessante analyse in het Zwitserse NZZ . De invoering van de Euro zagen velen als versteviging van de Europese vredesorde. Tot 2010 werkte dit ook. Maar nu beschadigt de Euro de Europese eenheid, want deze valuta ontwikkelt zich door de schuldencrisis in vele lande als splijtzwam. Omdat in 2010 een van de belangrijkste pijlers van de muntunie – door Franse druk, maar met toestemming van Berlijn – werd afgebroken; het no-bailout principe. Dit gaat uit van elk land haar eigen verantwoordelijkheid heeft en andere landen binnen de Unie een overmatige consumptie van een in financiële problemen geraakt land niet mogen oplossen. Oorspronkelijk betekende dit niet-bijstands-principe voor de leden van de muntunie dat ze goede vrienden met gescheiden kas waren.

En toen begon het gedonder; omdat Griekenland zich zo had volgezogen met schulden, dat het aan de financiële markten geen geld meer kon lenen (wat overigens ook andere landen volop deden), dreigden ze failliet te gaan. En in plaats van Griekenland failliet te laten gaan, waarbij het land de verantwoording voor haar fouten zelf had moeten dragen, keurde Berlijn mei 2010 de instap in de reddingsoperatie goed, en werd het EFSF geschapen. Die zorgde voor de broodnodige financiering, welke de markten niet meer gaven. Het voedde tevens Ierland en Portugal. De race van het ‘’redden’’ was begonnen. En ook in 2012 accepteerde Berlijn met de oprichting van het ESM wederom een 2e reddingsparaplu, en een 2e vergrijp van het oorspronkelijke no-bailout principe. Deze ‘’reddingen’’ zorgden er ook voor, dat banken niet konden omvallen; vooral Franse en Duitse. Door het steunen/financieren door de landen vrijwaarden de ‘’redders’’ de financiële instituten hun verantwoordelijkheid voor risicovol gedrag (te veel kredieten aan niet-kredietwaardige landen en risicovolle producten zonder voldoende dekking). En dat terwijl in de marktwerking juist rendement, risico en verantwoording in eenzelfde hand liggen. Eerst werd Athene, later de banken ‘’beloond’’ voor hun slechte gedrag.

En dat was en is dom. Heel dom. Een gecontroleerd faillissement, banken nationaliseren en vervolgens stabiliseren was slimmer geweest. En omdat er ook vele EU landen bilateraal nog eens extra kredieten verstrekten aan de Grieken, moesten de Grieken niet alleen met banken, verzekeraars of andere opkopers van staatsobligaties onderhandelen over een schuldensanering, maar ook met andere regeringen. Het zaad voor strijd in de Euro-familie ontsproot.  En de (vooral Duitse) eis, om kredieten alleen te verlenen tegen hervormingen en spaarprogrammas zorgt niet alleen elke keer weer voor dilemma’s tussen veiligheid voor gegeven kredieten versus kruipende Europese socialisering van Griekse schulden, maar ook voor inmenging in politiek van andere landen. Wat nu? Berlijn zou nu het tij kunnen keren, en de fout, die ze 2010 en 2012 heeft gemaakt, herstellen. Terug naar gescheiden kas en herinvoering van het no-bailout principe dus, want het gemeenschappelijk dragen van schulden vergiftigd de EU en maakt van vrienden vijanden. Berlijn moet aandringen op een faillissementsregel voor landen en ervoor zorgen, dat de onzalige alliantie van banken en landen wordt doorbroken. En dan lukt ook de controle op kapitaalmarkten beter. Want alleen investeerders hebben de macht, regeringen tot een degelijke huishouding te dwingen. En daarmee wordt het toch al aangetaste imago van Duitsland nog iets slechter, maar beter nu leermeester en boeman, dan de droom van Europa mee naar de knoppen helpen, nietwaar? Want alleen zo kan de muntunie langdurig een solide basis behouden. Of Mutti dat durft?